Note Book


Note Book

Twenty Percent Planner
Twentypercent là cuốn sổ hành trình được thiết kế dựa trên nguyên lý Pareto (nguyên lý 80-20, khoảng 80% kết...
950,000₫